duminică, 21 august 2011

Aplicatie Java Atestat Informatica


Pentru obtinerea atestatului la informatica, este necesara dezvoltarea unei aplicatii software care va fi prezentata in fata unei comisii. Aplicatia poate fi un site/o aplicatie web (folosind tehnologii precum HTML, CSS, PHP) sau o aplicatie de tip desktop (scrisa in limbaje precum Java, C/C++, C#). Desigur, aceste aplicatii pot stoca datele intr-o baza de date SQL, Oracle, Microsoft.
La adresa http://heapsort.co.cc/ puteti gasi un applet realizat in Java care realizeaza simularea executiei pas cu pas a algoritmului de sortare bazat pe heap-uri (heapsort). Cu singuranta, acesta poate reprezenta un proiect de succes pentru atestat, imbinand un limbaj orientat pe obiecte (Java) si limbaje web (HTML, CSS, PHP - pentru realizarea web site-ului). Proiectul dovedeste si stapanirea unui algoritm eficient si optim pentru sortare, un lucru pretios in "arsenalul" oricarui viitor programator sau Software Developer.

Cititi mai departe...

joi, 28 aprilie 2011

Referat Model Documentatie Atestat Informatica
Proiectul (aplicatia soft) pe care il realizati pentru examenul de atestat trebuie sa fie insotit de o documentatie care sa descrie aplicatia creata. Mai jos este un referat cu mai multe modele de documentatie pentru proiectul de atestat la informatica.

Model I
I. DOCUMENTAŢIA APLICAŢIEI va conţine cel puţin 6 pagini.
 1. Motivaţia alegerii temei, utilitatea aplicaţiei
 2. Structura aplicaţiei: organizarea conţinutului informaţional, structuri de date utilizate
 3. Detalii tehnice de implementare (secvenţe de cod relevante)
 4. Resurse hard şi soft necesare
 5. Modalităţi de utilizare
 6. Posibilităţi de dezvoltare
II. APLICAŢIA PE SUPORT EXTERN (CD/DVD) cu sursele incluse (pe CD/DVD se vor scrie numele, clasa, titlul lucrării). 
Model II
Documentaţie Atestat informatică
(se personalizează în funcţie de temă)

1. Prezentarea generală a temei
2. Resurse hardware şi software necesare
3. Realizarea aplicaţiei
    – descriere meniuri
    – structuri baze de date
    – descriere subprograme utilizate
    – secvenţe reprezentative de cod sursă
4. Utilizarea aplicaţiei (minighid, capturi de ecran)
5. Extinderi posibile ale aplicaţiei

Model III

I.     Prezentarea generală a temei
II.    Proiectarea logică        II. 1. Diagrama entitate-relaţie (ERD)
        II. 2. Reguli structurale
        II. 3. Reguli procedurale
III. Proiectarea tehnică
       III. 1. Justificarea soluţiei adoptate pentru realizarea lucrării
       III. 2. Resurse necesare       III. 3. Structura bazei de date
       III. 4. Paginile aplicaţiei
       III. 5. Testarea aplicaţiei
IV.   Extinderi posibile ale aplicaţiei
V. Anexe
     V. I. Secvenţe reprezentative de cod sursă
     V. II. Capturi de ecran


Model IV
Documentatia va reflecta o parte din fiecare din fazele parcurse. Vom incepe intotdeauna cu un raspuns la o intrebare nepusa:
-   Ce face produsul nostru?
Apoi vom continua, trecand prin:
-   Ce trebuie sa posede sau sa cunoasca cel care vrea sa-l utilizeze?
Urmeaza detaliile specifice ale aplicatiei. In functie de caracteristicile acesteia, documentatia care o insoteste poate contine componentele distincte:
 • Manual de prezentare
 • Manual de instalare
 • Manual de exploatare(utilizare)
 • Manual de intretinere 
(Manualul de Informatica - clasa a XI-a - varianta Pascal, autori G. D. Mateescu, P. F.  Moraru, Editura Niculescu, Bucuresti, 2001, pg. 211)

Cititi mai departe...

vineri, 1 aprilie 2011

Subiecte atestat informatica 2012


Conform metodologiei de organizare a examenului de atestare profesionala, stabilirea subiectelor pentru proba practică se face la nivelul judeţului/municipiului  Bucuresti, în Consiliul Consultativ al disciplinei si sunt avizate de inspectorul de specialitate. Subiectele se transmit către licee până la 15 ianuarie 2012. Pentru a veni in ajutorul elevilor care vor da atestatul la informatica in acest an, mai jos gasiti problemele propuse pentru atestatul la informatica 2011, din diverse judete. Subiectele contin probleme de sisteme de operare, probleme de tehnoredactare, probleme de programare si probleme de baze de date:Daca stiti unde se pot gasi subiectele din alte judete, nu ezitati sa lasati un comentariu.

Cititi mai departe...

marți, 15 martie 2011

Examenul de Atestat 2012In continuare, va vom prezenta ce trebuie sa stiti despre organizarea si desfasurarea, in anul scolar 2011-2012, a examenului de atestare a competentelor profesionale a absolventilor claselor de matematică-informatică si matematică-informatică, intensiv informatică. Informatiile de mai jos sunt extrase din metodologia aprobata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.


M E T O D O L O G I A
de organizare si desfăsurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale a
absolvenţilor claselor de matematică-informatică si matematică-informatică, intensiv informatică


I. Dispozitii generale
Art.2. Atestatul este un act prin care se confirmă pregătirea de specialitate/profesională dobândită
de absolvenţii de liceu, cursuri de zi.

Art.3. (1) Candidaţii proveniţi din învăţământul de stat pot susţine examenul de atestare a  competenţelor profesionale, fără taxă, cel mult de două ori. Prezentările ulterioare la acest examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe de examen.

Art.4. Înscrierea candidaţilor la examenul de atestare a competenţelor profesionale se face la  secretariatul liceului la care elevul este înscris sau pe care l-a absolvit, în cazul candidaţilor din seriile anterioare, în perioada stabilită prin graficul de acţiuni privind organizarea si desfăsurarea probei.

Competenţele certificate în urma promovării examenului de atestare profesională sunt:
(a)Pentru absolvenţii claselor de matematică informatică, intensiv informatică:

 • I. Realizarea design-ului si structurii produselor soft necesare implementării de: sisteme software, aplicaţii software, baze de date, pagini WEB. (software orientat client)
 • II. Particularizarea, configurarea si modificarea aplicaţiilor software, în scopul adaptării sistemelor informaţionale ale clientului.
(b) Pentru absolvenţii claselor de matematică informatică:

 • I. Realizarea managementului site-urilor WEB, sistemelor de operare a calculatoarelor
 • II. Furnizarea facilităţilor de procesare a datelor, inclusiv a serviciilor suportII. Continutul probei de specialitate pentru obtinerea atestatului
Art.6. Proba de specialitate constă în:

 • (a) probă practică: realizarea practică pe calculator a cerinţelor din biletul extras în ziua probei. Biletul va cuprinde trei subiecte:
                  (i) un subiect privind Sistemele de Gestiune a Bazelor de Date
                 (ii) un subiect de Programare
                 (iii) un subiect vizând Sisteme de Operare sau abilităţi de tehnoredactare, calcul tabelar sau prezentări PowerPoint.

 • (b) proiect: prezentarea si motivarea teoretică a unui proiect (produs soft) realizat în timpul orelor de laborator, al ultimului an de studiu; produsele pot fi realizate si în echipă (2 - 3 elevi) în funcţie de complexitatea proiectului.
IV. Organizarea si desfăsurarea probei pentru obtinerea atestatului
Art.11.
(1) Examenul se desfăsoară în perioada 1 – 30 mai. Comisia de examen din fiecare unitate scolară va elabora graficul propriu de desfăsurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale.

(3) Graficul de acţiuni privind organizarea si desfăsurarea probelor cuprinde:

 • (a)perioada pentru înscrierea candidaţilor si depunerea proiectelor (cu 10 zile înainte de data desfăsurării examenului);
 • (b)programarea pe zile si ore a candidaţilor, în ordine alfabetică, pe clase (grupe) si specializări;
(4) Proba de specialitate se desfăsoară în afara orelor de curs. Proba de specialitate se susţine în cabinete sau laboratoare de specialitate, în unităţile scolare liceale.

Art.12.
(1) Stabilirea subiectelor pentru proba practică se face la nivelul judeţului/municipiului  Bucuresti, în Consiliul Consultativ al disciplinei si sunt avizate de inspectorul de specialitate. Subiectele se transmit către licee până la 15 ianuarie.
(2) În ziua si la ora anunţate prin grafic, fiecare candidat va extrage biletul pentru proba practică, va aborda practic subiectele, apoi va prezenta în faţa comisiei proiectul corespunzător instruirii profesionale si stiinţifice.
(3) Catedra de specialitate din fiecare liceu elaborează si afisează, până la sfârsitul lunii decembrie a anului scolar în curs, listele cu teme pentru proiect(produs soft). La selectarea temelor se va ţine seama de aspectele fundamentale prevăzute în programa scolară si se va urmări, în mod special, latura practic-aplicativă a domeniului. Temele proiectelor practice vor fi astfel stabilite încât sa aibă grade de complexitate aproximativ egale.
(4) Stabilirea temelor pentru realizarea produsului soft si alegerea acestora de către candidaţi, sub semnătură, se face la nivelul unităţii de învăţământ, până la data de 15 ianuarie.
(5) Elevii elaborează / pregătesc lucrările sub îndrumarea profesorilor care predau la clasă. Acestea vor fi depuse la secretariatul unităţii de învăţământ si înregistrate până la data de 1 mai. Proiectul va fi însoţit de un referat cu privire la proiectul depus de candidat, întocmit de profesorul îndrumător si finalizat cu admis/respins.
Art.13. Durata probei de specialitate trebuie să fie de maximum 2 ore.

 • (a) proba practică maximum 90 minute/candidat. Membrii comisiei evaluează lucrările respective si acordă o notă fiecărui candidat, pentru fiecare subiect în parte;
 • (b) Susţinerea proiectului maximum 30 minute/candidat. Membrii comisiei pot adresa candidatului întrebări, fără a depăsi un timp.

V. Evaluarea probei
Art.14.
(1) Proba de specialitate va fi evaluată separat de cei doi membri ai comisiei;
(2) La proba practică, nota acordată de către fiecare evaluator va fi calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la cele trei subiecte din biletul extras în ziua probei. Nota finală pentru proba practică se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare evaluator. Nota finală pentru proba practică trebuie să fie minim 6(sase) pentru promovarea examenului;
(3) La prezentarea si motivarea proiectului fiecare evaluator va acorda câte o notă conform criteriilor stabilite de comisia de examinare. Nota finală pentru proiect se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare evaluator. Nota finală pentru proiect  trebuie să fie minim 7(sapte) pentru promovarea examenului;
(4) În situaţia în care diferenţa dintre notele acordate de membrii comisiei, la oricare dintre probe, este mai mare de un punct, vicepresedintele va stabili nota finală, prin reevaluarea probei.
Art.15. Media finală este media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor finale
pe fiecare probă. Examenul se consideră promovat dacă media finală este cel puţin 7(sapte).VI. Dispozitii finale
Art.16. Nu se admit contestaţii la nici una dintre probe.
Art.17. (1) În cazul promovării examenului de atestare a competenţelor profesionale candidatul primeste un atestat.
(2) Atestatul se eliberează de secretariatul liceului, în care a fost susţinut examenul, după
promovarea de către candidat a clasei a XII-a.
(3) În cazul nepromovării clasei a XII-a examenul de atestat susţinut si promovat îsi pierde valabilitatea.
Art.20. Eliberarea atestatului nu este condiţionată de promovarea examenului de bacalaureat.

Metodologia de desfaruare a atestatului la informatica in anul 2012 a fost aprobata prin ordinul nr. 4843/27.08.2009 si se gaseste la adresa http://www.edu.ro/index.php/articles/12875.
Cititi mai departe...

marți, 1 martie 2011

Teme atestat informatica

In continuare va prezentam o lista cu teme pentru proiectul de atestat la informatica 2011. Atestatele la informatica pot fi realizate in HTML, PHP, MySQL, Oracle, Java, C++, C# sau orice alta tehnologie. Idei de atestate la informatica: 1. Magazin OnLine. Aplicatie realizata folosind HTML, CSS, MySql si PHP. Va contine baze de date cu produse si script-uri PHP.
 2. Aplicatie pentru monitorizarea activitatii unei firme de TAXI-uri. Se va realiza folosind HTML, CSS, MySql si PHP.
 3. Aplicatie care combina sunetele individuale pentru a obtine o melodie. Realizata cu Java,C++.
 4. Aplicatie de prezentare si gestionare a activitatii intr-o firma de servicii.     Se va realiza folosind HTML, CSS, MySql si PHP.
 5. Aplicaţie pentru învăţarea semnelor de circulaţie, verificarea cunoştinţelor prin teste grilă. Realizare în Java.
 6. Sistemul osos, prezentare, sistem de auto-evaluare prin teste grilă. Realizare în Java.
 7. Aplicatie de prezentare a clasei a-XII-a si informaţii statistice. Se va realiza folosind HTML, CSS, MySql si PHP.
 8. Metode de sortare şi căutare. Studiu comparative din punct de vedere al timpului de execuţie. Realizare în Java,C++.
 9. Pregătirea pentru bacalaureat informatică –teoria grafurilor- prin teste grilă generate aleator. Realizare în Java,C++.
 10. Operaţii matematice cu matrice. Realizare în Java,C++.
 11. Aproximarea radacinilor unei ecuaţii funcţionale. Realizare în Java,C++.
 12. Sistemul solar. Prezentare, teste grila, imagini. Realizare în Java,C++.
 13. Program generare orar într-o şcoală. Realizare în Java,,C++.
 14. Program de desen cu figuri geometrice. Realizare în Java,C++.
 15. Corpuri rotunde. Prezentare generala. Aplicatii grila. Realizare în Java,C++.
 16. Piaţa şi formale sale. Prezentare generala. Teste grila. Realizare în Java,C++.
 17. Evidenţa unei echipe sportive. Elaborarea strategiilor de joc în funcţie de adversal şi caracteristicile sportivilor din echipă.  Realizata folosind HTML, CSS, MySql si PHP sau Java.
 18. Gestionare campionat sportiv (fotbal, hambal, etc). Se va realiza folosind HTML, CSS, MySql si PHP.
 19. Gestiunea unui hotel/restaurant.  Se va realiza folosind HTML, CSS, MySql si PHP.
 20. Evidenţă concurs şcolar (olimpiade, concursuri interjudeţene, etc.). Se va realiza folosind HTML, CSS, MySql si PHP.
 21. Evidenţă showroom auto. Se va realiza folosind HTML, CSS, MySql si PHP.
 22. Mişcarea pe planul înclinat. Aplicaţii. Se va realiza folosind Java,C++,Pascal.
 23. Activitate editură. Prezentare, operaţii curente.
 24. Aplicalicaţie pentru realizarea legitimaţiilor într-o instituţie de învăţământ. Se va realiza folosind Java,C++,Pascal.

 25. Evaluarea expresiilor aritmetice. Formă poloneză. Aplicaţii. Se va realiza folosind C++ /Java / C#.
 26. Evidenţa persoanelor şi a bazei materiale într-un internat cu cantină. 
 27. Revistă online. Se va realiza folosind HTML, CSS, MySql si PHP.
 28. Evaluarea capacităţii intelectuale şi a aptitudinilor. Aplicaţii.
 29. Pavarea unei sprafeţe cu dale de diferite dimensiuni. Algoritmi specifici cu interfaţă grafică. Se va realiza folosind Java,C++,Pascal.
 30. Aplicaţie pentru învăţarea semnelor de circulaţie, verificarea cunoştinţelor prin teste grilă. Realizare în C++,Pascal.
 31. Sistemul osos, prezentare, sistem de auto-evaluare prin teste grilă. Realizare în C++,Pascal, C#.
 32. Metode de sortare şi căutare. Studiu comparative din punct de vedere al timpului de execuţie. Realizare în C++,Pascal.
 33. Pregătirea pentru bacalaureat informatică –tablouri unidimensionale şi bidimensionale-  prin teste grilă generate aleator. Realizare în C++.
 34. Aplicatie de prezentare si gestionare a activitatii intr-o firma de servicii
 35. Evidenta rezultatelor obtinute de elevii liceului nostru la olimpiade si concursuri scolare
 36. Pagini WEB (pentru teme de la diverse discipline)
 37. Agentie imobiliara
 38. Evidenta bancara
 39. Grafica si animatie in Pascal, C++
 40. Probleme de combinatorica
 41. Gestiunea unui centru de vanzari / inchirieri
 42. Agenda telefonica
 43. Gestiune casa de schimb valutar 
 44. Gestiunea unui magazin de software
 45. Operatii cu polinoame
 46. Program care realizeaza grafice de functii (C++, C#, Java)
 47. Program care calculeaza integrale definite (C++, C#, Java)
 48. Gestiunea unei agentii de turism
 49. Gestiunea elevilor inscrisi la examenul de Bacalaureat (baze de date)
 50. Algoritmi de sortare - prezentare comparativa (C++, Pascal).Cititi mai departe...

miercuri, 9 februarie 2011

Subiecte Olimpiada de Informatica

Intrucat Olimpiada de Informatica 2011 se apropie cu pasi repezi, pentru o pregatire cat mai eficienta, va propun subiectele din anii anteriori date la faza locala a Olimpiadei de informatica (OLI). Pentru subiectele de la Olimpiada Judeteana de Informatica (OJI) puteti accesa http://olimpiada.info/ .


Data de desfasurare a Olimpiadei Judetene de Informatica 2011 este 19.03.2011. Olimpiada Nationala de Informatica 2011 (ONI 2011) va avea loc intre 18 si 24 aprilie, la Piatra Neamt.


Subiecte OLI Cluj 2006
Subiecte OLI Cluj 2007
Subiecte OLI Cluj 2008
Subiecte OLI Cluj 2009
Subiecte OLI Cluj 2010Subiecte OLI Iasi 2004
Subiecte OLI Iasi 2005
Subiecte OLI Iasi 2007

Subiecte OLI Vaslui 2004
Subiecte OLI Vaslui 2005
Subiecte OLI Vaslui 2006
Subiecte OLI Vaslui 2007


Graficul olimpiadelor 2011: CALENDARUL OLIMPIADELOR NAŢIONALE ŞCOLARE - ANUL ŞCOLAR 2010-2011


Olimpiada Judeteana de Informatica 2011
RezultateSubiecte si solutiiSfaturi practice
Mult succes!

Nu ezitati sa lasati un comentariu daca aveti si alte subiecte sau doriti sa discutati rezolvarile!

Cititi mai departe...

sâmbătă, 1 ianuarie 2011

Subiecte si rezolvari informatica bac 2012La examenul de Bacalaureat 2012, disciplina informatica poate fi aleasa in cadrul probei "E", de catre elevii de la profilul real, specializarile matematica-informatica si stiinte ale naturii.

Subiecte model pentru bac 2012 pot fi descarcate de
aici.


De asemenea, la aceasta adresa puteti gasi rezolvari la informatica.
Programa de examen la disciplina informatica, in functie de specializare, se afla aici.

Cititi mai departe...

Atestat Casa de schimb valutar Gratis

Model Documentatie Proiect Atestat Informatica Baze de Date ORACLE gratis

referat


Casa de schimb valutar


Gestiunea activităţii unei
case de schimb valutar

programare în Oracle

STRUCTURA LUCRĂRII DE ATESTATI.     Prezentarea generală a temei
II.    Proiectarea logică
II. 1. Diagrama entitate-relaţie (ERD)
II. 2. Reguli structurale
II. 3. Reguli procedurale
III. Proiectarea tehnică
III. 1. Justificarea soluţiei adoptate pentru realizarea lucrării
III. 2. Resurse necesare
III. 3. Structura bazei de date
III. 4. Paginile aplicaţiei
III. 5. Testarea aplicaţiei
IV.   Extinderi posibile ale aplicaţiei
V. Anexe
V. I. Secvenţe reprezentative de cod sursă
V. II. Capturi de ecran

I. Prezentarea generală a temei

Aplicaţia realizează gestiunea activităţii de tranzacţionare a unei case de schimb valutar şi generează rapoarte/grafice cu privire la evoluţia cursului valutar şi la volumul de tranzacţii.

Funcţiunile aplicaţiei
·      Stochează informaţii despre clienţi
·      Stochează informaţii despre casieri
·      Stochează informaţii despre valute şi cursul de schimb al acestora
·      Înregistrează tranzacţiile efectuate
·      Realizează rapoarte şi grafice despre evoluţia cursului valutar şi despre tranzacţiile efectuate.
  
II. Proiectarea logică

II.1. Diagrama entitate-relaţie (ERD)
Diagrama Entitate-Relatie - Casa de schimb valutar


II. 2. Reguli structurale
Pe baza ERD-ului prezentat putem formula următoarele reguli structurale:
·      Toate tranzacţiile trebuie să fie efectuate de către un casier, la cererea unui client.
·      Fiecare tranzacţie constă în vânzarea clientului sau cumpărarea de la client (tipul tranzacţiei) a unei sume dintr-o valută cu care firma operează.
·      Un casier poate efectua una sau mai multe tranzacţii.
·      Un client poate solicita una sau mai multe tranzacţii.
·      Fiecare valută are un singur curs de schimb valabil, pentru vânzare, respectiv pentru cumpărare.


II. 3. Reguli procedurale

Regulile procedurale nu reies în mod direct din ERD, însă ele au fost documentate şi implementate:
·      Tipul unei tranzacţii este vânzare (-1) sau cumpărare (1).
·      O operaţie de vânzare constă în oferirea clientului sumei de valută pe care o solicită, în schimbul unei sume de lei, calculată la cursul de schimb valabil.
·      O operaţie de cumpărare constă în oferirea clientului sumei de lei, calculată la cursul de schimb valabil, reprezentând suma de valuta pe care acesta o oferă la schimb.
·      Cursul valabil pentru o valută este cursul cu data de început cea mai recentă, neputând fi introduse cursuri cu date de început din viitor.
·      O tranzacţie se poate realiza doar dacă suma de valută solicitată de client este mai mică sau egală cu soldul acelei valutei (în cazul unei vânzări), respectiv există suficienţi lei pentru a efectua o cumpărare de valută de la client.
·      În urma unei tranzacţii, soldul valutei tranzacţionate şi soldul leilor vor fi actualizate automat.
·      Înainte de a realiza o tranzacţie, clientul trebuie sa fie introdus în baza de date (dacă nu a fost introdus la o tranzacţie anterioară).

III.Proiectarea tehnică

III. 1. Justificarea soluţiei adoptate pentru realizarea lucrării

       Am utilizat mediul ORACLE Application Express pentru implementarea produsului, deoarece acest limbaj are un viitor in domeniul economic (de gestiune a bazelor de date), dar şi pentru modul plăcut de lucru.
        ORACLE Application Express este un mediu de dezvoltare a bazelor de date, cunoscând in prezent o largă răspândire datorită aplicaţiilor dezvoltate pentru domenii din cele mai diverse, cât si pentru interfaţa (meniuri, ferestre de dialog şi alte caracteristici) care facilitează comunicarea uşoară cu utilizatorul.
        Facilităţile asigurate de mediul ORACLE Application Express sunt:
ü      definirea structurii (crearea bazei de date);
ü      introducerea datelor in bazele de date;
ü      modificarea unor date deja existente in bazele de date;
ü      ştergerea datelor din bazele de date;
ü      consultarea bazelor de date (extragerea informaţiilor);
ü generare de rapoarte;
ü generare de meniuri;
ü generare de grafice.

III. 2. Resurse necesare
Aplicaţia este realizată pe serverul ORACLE Academy şi nu necesită instalare.
Accesul la aplicaţie se realizează pe pagina de Internet https://iacademy3.oracle.com/ pe baza unui nume de utilizator şi a unei parole, cu ajutorul unui browser web.

III. 3. Structura bazei de date
Baza de date relaţională este realizată şi întreţinută în mediul ORACLE Application Express şi conţine următoarele tabele:
Casieri  stochează date despre casierii firmei. Numărul estimativ de înregistrări din această tabelă este de ordinul unităţilor.
Tip cheie
Nume coloană
Tip dată
PK
ID_CASIER
NUMBER

NUME
VARCHAR(32)

PRENUME
VARCHAR(32)

CNP
VARCHAR(13)

ADRESA
VARCHAR(256)

TELEFON
VARCHAR(16)

EMAIL
VARCHAR(32)
Clienţi  stochează date despre clienţii firmei. Numărul estimativ de înregistrări din această tabelă este de ordinul sutelor.
Tip cheie
Nume coloană
Tip dată
PK
ID_CLIENT
NUMBER

NUME
VARCHAR(32)

PRENUME
VARCHAR(32)

CNP
VARCHAR(13)
Valute stochează date despre valutele cu care firma lucrează. Numărul estimativ de înregistrări din această tabelă este de ordinul zecilor.
Tip cheie
Nume coloană
Tip dată
PK
ID_VALUTA
NUMBER

DENUMIRE
VARCHAR(20)

COD
VARCHAR(3)

SOLD
NUMBER
Tranzacţii stochează date despre tranzacţiile efectuate. Numărul estimativ de înregistrări din această tabelă este de ordinul miilor.
Tip cheie
Nume coloană
Tip dată
PK
ID_TRANZACTIE
NUMBER
FK
ID_CASIER
NUMBER
FK
ID_CLIENT
NUMBER

TIP
NUMBER

DATA
DATE
FK
ID_VALUTA
NUMBER

SUMA
NUMBER
Cursuri stochează date despre cursurile de schimb. Numărul estimativ de înregistrări din această tabelă este de ordinul miilor.
Tip cheie
Nume coloană
Tip dată
PK
ID_CURS
NUMBER
FK
ID_VALUTA
NUMBER

DATA_INCEPUT
DATE

VANZARE
NUMBER

CUMPARARE
NUMBER
III. 4. Paginile aplicaţiei
1.    TRANZACŢII
Ø       Report: redă informaţiile privitoare la tranzacţiile efectuate (data, tip, suma, valuta, client, casier). Pagina conţine şi un raport cu topul valorilor exprimate în lei a tranzacţiilor.
Ø       Form: permite introducerea unei noi tranzacţii. Elemente: listă dinamică de valori cu casierii, lista dinamică de valori cu clienţii, listă statică pentru tipul tranzacţiei, lista dinamică de valori cu valutele şi suma maximă disponibilă din fiecare valută, câmp cu calendar pentru dată, câmp cu calculator pentru suma tranzacţionată.
2.   Clienţi
Ø       Report: Raport cu clienţii existenţi. Pagina conţine şi un top al clienţilor care au realizat cele mai mari tranzacţii de-a lungul timpului.
Ø       Form (+report): Permite adăugarea şi modificarea datelor referitoare la un client. De asemenea, pentru un client ales, pagina prezintă şi un raport cu tranzacţiile efectuate de acest client.
3.   Casieri
Ø       Report: Raport cu casierii existenţi. Pagina conţine şi un top al casierilor în funcţie de valoarea tranzacţiilor realizate de-a lungul timpului.
Ø       Form (+report): Permite adăugarea şi modificarea datelor referitoare la un casier. De asemenea, pentru un casier ales, pagina prezintă şi un raport cu tranzacţiile efectuate de acest casier.
4.   Valute
Ø       Report: Raport cu valutele existente. Pagina conţine şi un top al valutelor în funcţie de valoarea tranzacţiilor realizate de-a lungul timpului.
Ø       Form: Permite adăugarea şi modificarea datelor referitoare la o valută, precum şi soldul acesteia.
5.   Cursuri
Ø       Report: Raport ce conţine cursurile de schimb.
Ø       Form: Permite adăugarea şi modificarea datelor referitoare la un anumit curs de schimb.
6.   Grafice
Ø       Grafic de tip linie cu evoluţia în timp a cursului unei valute (pagini de tip Wizzard).
Ø       Grafic de tip linie cu evoluţia în timp a cursului tuturor valutelor.
Ø       Grafic de tip bare verticale cu volumul de tranzacţii grupat pe valute.
Ø       Grafic de tip bare verticale cu volumul de tranzacţii grupat pe casieri.
Ø       Grafic de tip bare verticale cu volumul de tranzacţii grupat pe clienţi.

III. 5. Testarea aplicaţiei
Aplicaţia a fost testată prin generarea în mod aleatoriu de date pentru tabele, date ce simulează activitatea casei de schimb valutar pe o perioada de 20 de zile.

IV.    Extinderi posibile ale aplicaţiei
O extindere utilă ar fi spre partea de resurse umane, care să realizeze gestiunea tuturor angajaţilor firmei (manageri, contabili, casieri).
O altă extindere ar fi spre partea de contabilitate, care să ia în considerare câştigurile provenite din tranzacţiile efectuate.
O altă extindere este gestiunea afacerii pentru un întreg lanţ de case de schimb valutar, nu doar pentru o singură sucursală.


V. Anexe
1. Secvenţe reprezentative de cod sursă
V. 1. Actualizarea soldului unei valute după efectuarea unei tranzacţii (cod PL/SQL)
BEGIN
UPDATE valute
SET    sold = sold + :P2_TIP * :P2_SUMA
WHERE id_valuta = :P2_ID_VALUTA;

if :p2_tip = 1 then
  UPDATE valute
  SET sold = sold + (-1) * :P2_TIP * :P2_SUMA * (select cumparare from cursuri where id_valuta = :p2_id_valuta and data_inceput = (select max(data_inceput) from cursuri where id_valuta = :p2_id_valuta))
  where id_valuta = 1;

else
  UPDATE valute
  SET sold = sold + (-1) * :P2_TIP * :P2_SUMA * (select vanzare from cursuri where id_valuta = :p2_id_valuta and data_inceput = (select max(data_inceput) from cursuri where id_valuta = :p2_id_valuta))
  where id_valuta = 1;
end if;

END;
V.                                                                             2. a. Verificarea dacă suma de valută este suficientă pentru efectuarea tranzacţiei (expresie SQL)
(select sold from valute where id_valuta = :P2_id_valuta) + :P2_TIP * :P2_SUMA >= 0
            b. Verificarea dacă suma de lei este suficientă pentru efectuarea tranzacţiei (expresie SQL)
(select sold from valute where cod = 'RON') 
:P2_TIP * :P2_SUMA *
(select DECODE(:P2_TIP, 1,
(select cumparare from cursuri where id_valuta = :p2_id_valuta and data_inceput = (select max(data_inceput) from cursuri where id_valuta = :p2_id_valuta)),
(select vanzare from cursuri where id_valuta = :p2_id_valuta and data_inceput = (select max(data_inceput) from cursuri where id_valuta = :p2_id_valuta))) from dual) >= 0

V.         3. Raport tranzacţii
SELECT
t.ID_TRANZACTIE,
c.nume || ' ' || c.prenume,
cl.nume || ' ' || cl.prenume,
decode(TIP, 1, 'C', 'V'),
t.DATA,
v.cod,
t.suma
FROM TRANZACTII t, casieri c, clienti cl, valute v
WHERE t.id_casier = c.id_casier and t.id_client = cl.id_client and t.id_valuta = v.id_valuta
V.               4. Top tranzacţii
SELECT
cl.nume || ' ' || cl.prenume Client, v.cod Valuta, (t.suma *
       DECODE(tip, 1, (select cumparare from cursuri where data_inceput = (select max(data_inceput) from cursuri where t.data >= data_inceput and t.id_valuta=cursuri.id_valuta) and t.id_valuta=cursuri.id_valuta),
                  -1, (select vanzare   from cursuri where data_inceput = (select max(data_inceput) from cursuri where t.data >= data_inceput and t.id_valuta=cursuri.id_valuta) and t.id_valuta=cursuri.id_valuta)
              )
  ) "Val. tranz. (lei)"
FROM     tranzactii t, valute v, clienti cl where t.id_valuta = v.id_valuta and t.id_client = cl.id_client
ORDER BY 3 DESC;

V.               5. Tranzacţiile făcute de un client
SELECT
t.data, t.suma, v.cod Valuta, decode(t.tip, 1, 'Cump.', 'Vanz.') tip, c.nume || ' ' || c.prenume Casier
from tranzactii t, casieri c, valute v
where t.id_client = :P6_ID_CLIENT and t.id_casier = c.id_casier and t.id_valuta = v.id_valuta
order by 1 desc;


V. 6. Evoluţia cursului de schimb pentru o valută
SELECT NULL LINK,
       to_char(data_inceput, 'dd/mm') LABEL,
       cumparare VALUE
FROM   cursuri
where id_valuta = :P14_ITEM1
ORDER  BY data_inceput
 2. Capturi de ecran 
 

Evoluţia cursului unei valute
Raport tranzacţiiCititi mai departe...